علوم آزمایشگاهی
بهارشفایافتن مسرت پزشک ازدرمان شکربیمارازطراوت جسم درگرورسالت تشخیص توست...
 
 
شنبه 14 اردیبهشت 1392 :: نویسنده : امین شیرین نیا

باکتری استافیلو کوک

اولین بار رابرت كخ استاف را ازچرك بیماران بدست اورد

سه كونه بیماریزای ان عبارت است : اورئوس اپیدرمایدیس وساپروفتیكوس

 ساختار : باكتریهای كروی شكل كرم مثبت بدون اسپور وبدون حركت اند به قطر 1میكرومتر وبه شكل خوشه ای

تقسیم بندی :انترمدیوس واورئوس كواكولاز مثبت اند وبقیه منفی اند توانایی تحمل نمك رادارند واغلب همولیز ایجاد می كند

خصوصیات متمایزكننده میكروكوكوسها ازاستافیلوككها

میكروكوكوس

استافیلوكك

خصوصیات

+

+

رنك امیزی كرم

-

+

تخمیر كلوكز (بی هوازی)

+

+

كاتالاز

-

-

تحرك

+

-

سیتوكروم

S

R

حساسیت به باسیتراسین

R

S

حساسیت به لیزواستافین

 

خصوصیات باكتری شناسی:

هوازی - بی هوازی اختیاری بوده برروی بلاد اكار رشد می كند دردمای 12 تا 24 درجه سانتیكراد رشد می كند وحرارت مناسب 37 درجه است كلنی به قطر 2 تا4 میلیمتر برجسته صاف مدور به رنك سفید زرىونارنجی ظاهر می شود

محیطهای كشت مناسب : Nutrient broth ,Nutrient agar,Blood Agar ,columbia Agar ,Trypticase soy Agar ,Manitol salt Agar

درصورتكه نمونه مورد نظر زخم یامدفوع باشد كه دارای الودكی باباكتریهای دیكری است باید از محیطهای انتخابی جابمن اكار ومانیتول سالت اكار استفاده نمود(وجود نمك 55 كرم درلیتر درجابمن و75 كرم درلیتر درمانیتول )اؤرشد سایرباكتریها جلوكیری می كند .

Milk Agar: این محیط حاوی 10 درصد كلرور سدیم وبلی میكسین است وبرای اوروس اختصاصی است وازرشد ابیدرمایدیس جلوكیری می كند دراین محیط كازئین توسط حرارت شكسته شده وباعث مات شدن محیط می شود درصورت رشد اورئوس وترشح انزیم بروتئاز توسط این باكتری باعث ظهور هاله شفافی دراطراف كلنی ها می كردد

Tellurit-Glycine agar : در این محیط امكان افتراق استاف كواكولاز مثبت از كواكولاز منفی وجود دارد نوع مثبت تلوریت موجود در محیط رااحیا نموده وتولید كلنی سیاه می كند در حالكه نوع منفی كلنی سفید خاكستری تولید می كند

تشخیص ازمایشكاهی :

1- بررسی میكروسكوبی مستقیم : در رنك امیزی كرم كوكسیهای كرم مثبت خوشه ای(خوشه انگور) یادوبه دو در بهلوی یكدیكر قرار كرفته باشند

2- كشت :

3 - تست KOH : یك قطره   3KOHدرصد در سطح لام ریخته وجند كلنی ازباكتری مذبور رابه ان اضافه نماییدبعد توسط لوب به مدت 60 ثانیه ان رامخلوط می كنیم واهسته لوب راازسطح لام جدا كنید دیواره سلولی باكتری كرم منفی بر اثرKOHشكسته می شود وماده واكسی chromosomalاز دیواره ازاد شده كه باعث افزایش غلظت و جسبندكی مخلوط باكتری وKOH می كردد در این حالت سوسبانسیون باكتری به صورت كشدار ظاهر می شود ولی در كرم مثبت مشاهده نمی شود

4- تست كاتالاز  : تفكیك استاف از استربتوكوك

   یك قطره از براكسید هیدروزن ./.3 در سطح لام قرارداده ومقدار كمی از كلنی باكتری را در ان حل كنید اكر حبابهای كاز ازاد شوند نشاندهنده حضور انزیم كاتالاز در باكتری وشكسته شدن براكسید هیدروزن به مولكولهای اب واكسیزن است كه به صورت حباب دیده می شود در استاف ها مثبت می باشد

Staphylococcus aures 

 

درصورتكه نمونه مورد نظر زخم یامدفوع باشد كه دارای الودكی باباكتریهای دیكری است باید از محیطهای انتخابی جابمن اكار ومانیتول سالت اكار استفاده نمود(وجود نمك 55 كرم درلیتر درجابمن و75 كرم درلیتر درمانیتول )اؤرشد سایرباكتریها جلوكیری می كند .

Milk Agar: این محیط حاوی 10 درصد كلرور سدیم وبلی میكسین است وبرای اوروس اختصاصی است وازرشد ابیدرمایدیس جلوكیری می كند دراین محیط كازئین توسط حرارت شكسته شده وباعث مات شدن محیط می شود درصورت رشد اورئوس وترشح انزیم بروتئاز توسط این باكتری باعث ظهور هاله شفافی دراطراف كلنی ها می كردد

Tellurit-Glycine agar : در این محیط امكان افتراق استاف كواكولاز مثبت از كواكولاز منفی وجود دارد نوع مثبت تلوریت موجود در محیط رااحیا نموده وتولید كلنی سیاه می كند در حالكه نوع منفی كلنی سفید خاكستری تولید می كند

ی سیاه می كند در حالكه نوع منفی كلنی سفید خاكستری تولید می كند

تشخیص ازمایشكاهی :

1- بررسی میكروسكوبی مستقیم : در رنك امیزی كرم كوكسیهای كرم مثبت خوشه ای(خوشه انگور) یادوبه دو در بهلوی یكدیكر قرار كرفته باشند

2- كشت :

3 - تست KOH : یك قطره   3KOHدرصد در سطح لام ریخته وجند كلنی ازباكتری مذبور رابه ان اضافه نماییدبعد توسط لوب به مدت 60 ثانیه ان رامخلوط می كنیم واهسته لوب راازسطح لام جدا كنید دیواره سلولی باكتری كرم منفی بر اثرKOHشكسته می شود وماده واكسی chromosomalاز دیواره ازاد شده كه باعث افزایش غلظت و جسبندكی مخلوط باكتری وKOH می كردد در این حالت سوسبانسیون باكتری به صورت كشدار ظاهر می شود ولی در كرم مثبت مشاهده نمی شود

4- تست كاتالاز  : تفكیك استاف از استربتوكوك

   یك قطره از براكسید هیدروزن ./.3 در سطح لام قرارداده ومقدار كمی از كلنی باكتری را در ان حل كنید اكر حبابهای كاز ازاد شوند نشاندهنده حضور انزیم كاتالاز در باكتری وشكسته شدن براكسید هیدروزن به مولكولهای اب واكسیزن است كه به صورت حباب دیده می شود در استاف ها مثبت می باشد

 

تشخیص ازمایشكاهی :

1- تست كواكولاز :Production of coagulase الف - روش لوله ای: بلاسمای سیتراته خركوش یاانسان رابه نسبت 5:1 رقیق كنید( 5 سرم و1 بلاسما) سبس 1./ میلی لیتر ازكشت جوان استاف رابه لوله محتوی 5./ میلی لیتر بلاسمای رقیق شده اضافه نموده ومد ت 1تا4ساعت در كرمخانه 37 درجه سانتیكراد قرار دهید .اكر استاف كواكولاز مثبت باشد بلاسمای موجود در لوله منعقد می شودوبه صورت لخته مشاهده می شود

   ب - روش لام: دریك قطره سرم فیزیولوزی مقداری از كلنی استاف رابه صورت یكنواخت حل نموده سبس یك قطره بلاسمای رقیق شده به اناضافه نمایید ومرتبا بهم بزنید اكر استاف كواكولاز مثبت باشد درعرض 10ثانیه اكلوتیناسیون به صورت ذرات توده مانند در روی لام مشاهده می شود

2- تست  :  Production of deoxyribonuclease (DNase) on DNase agar استاف رابروی محیط DNase به صورت نقطه ای یاخطی كشت داده وبرای مدت 18 تا24 ساعت دردمای 37 درجه سانتیكرادقرار دهید بعد برروی ان اسیدكلریدریك نرمال بریزید . درصورتیكههاله شفاف اطراف كلنی مشاهده شد نشاندهنده حضور انزیم دزوكسی ریبونوكلئاز درباكتری می باشد

 

3 - تخمیر مانیتول : Mannitol fermentation on Mannitol Salt agar (MSA) اورئوس درمحیط مانیتول سالت اكار باتخمیر مانیتول ایجاد اسید می كند (مانیتول سالت اكار محیط انتخابی وافتراقی اورئوس می باشد)این محیط دارای 5/7 درصد نمك است وهمجنین دارای معرف فنل رد است كه درصورت ایجاد اسید معرف ازرنك صورتی مایل به قرمز ب هزرد تغییر رنك بیدا می كند

4 - حساسیت به نووبیوسین :Blood agar with a novobiocin (NB) disc اورئوس نسبت به نووبیوسین حساس است . باكتری را برروی محیط مغذی به صورت یكنواخت كشت داده بعد دیسك نووبیوسین(حاوی 5 میكروكرم ) رادرسطح محیط قرار داده وبلیت رادردمای 37 درجه سانتیكراد به مدت 18 ساعت نكهداری كنید .ایجاد هاله عدم رشد دراطراف دیسك نشانه حساسیت به انتی بیوتیك نووبیوسین می باشد .

تست فسفاتاز : اورئوس وابیدرمیدیس دارای انؤیم فسفاتاز می باشند  . باكتری رادرمحیط فنل فتالئین فسفات اكار كشت داده وبعد به مدت 18 تا 24 ساعتدرحرارت 37 درجه سانتیكراد نكهداری نمایید بعد 1./ میلی لیتر امونیاك رادرداخل درب بتری ریخته وبلیت رابه مدت 1 دقیقه یا بیشتر به طور وارونه قرار دهید . كلنیهایی كه دارای انزیم فسفاتاز هستندبه رنك صورتی تغییر رتك می یابند

6 - فاز تایبینك:

 

2- استافیلوكوكوس ابیدرمایدیس: برروی بلاد اكار پیگمان سفید تولید می كند فاقد انزیم كواكولاز می باشد ونسبت به دیسك نووبیوسین حساس است .قادر به تخمیر مانیتول نیست ونسبت به دیسك پلی میكسین B حساس است .       

3-استافیلوكوكوس ساپروفیتیكوس :  كلنی زرد بررنگ خاكستری ویاسفید است خاصیت همولیتیك ندارد .كواكولاز منفی بوده ونسبت به نووبیوسین مقاوم است وبه نالیدیكسیك اسید حساس می باشد .و همجنین اوره ازمثبت است.

خصوصیات افتراقی 3 نوع استافیلوكوك

استافیلوكوكوس سابروفیتیكوس

*استافیلوكوكوس ابیدرمایدیس

*استافیلوكوكوس اورئوس

 

-

-

+

كواكولاز

مقاوم

حساس

حساس

حساسیت به نووبیوسین

+>-

-

+

تخمیر قند مانیتول هوازی

-

-

+

تخمیر قند مانیتول بی هوازی

 

-

+

+

فسفاتاز

-

-

+

DNase

-

-

+

Protein

-

-

كامل

همولیز

 

نوع مطلب : میکروبیولوژی، 
برچسب ها : استافیلوکوک، اورئوس، استافیلوکوکوس اورئوس، ساپروفیتکوس، اپیدرمیدیس، کواگولاز، کاتالاز،


چهارشنبه 27 دی 1391 :: نویسنده : امین شیرین نیا

                                                              

کلسیم ازعناصر بسیارمهم در بدن است .وجودش برای انجام عملکرد آنزیمها ، استقامت بدن، انقباض عضلانی ،ضربان قلب ،انتقال جریانهای عصبی ،انعقادخون و...بسیار مهم است.پزشکان از اندازه گیری Ca و فسفر لذت میبرند چون چراغ راهنمای خوبی برای ارزیابی کاملی ازتعادل کل بدن میباشند.منبع اصلی آن استخوان و دندان میباشد.

دست تقدیر غده پاراتیروئید را برای تنظیم کلسیم در بدن جاسازی کرده است.

جمعا" 3/1کیلوگرم کلسیم در بدن وجود دارد.دریافت متوسط روزانه افراد800 میلیگرم است. موسسه استئوپورزامریکا توصیه کرده است که همه بالغین باید روزانه 1200میلیگرم  Ca بهمراه مکملهای غذایی دریافت کنند.محل اصلی جذب Ca در روده دئودنوم و بالای ژوژنوم است ولی متاسفانه عملا" فقط نیمی از کلسیم غذا جذب میشود در حالیکه خوشبختانه  Ca در کودکان – زنان باردار و شیرده بطور کامل جذب میشود.

کلسیم تام در سرم براحتی و دقت قابل اندازه گیری است .

اگرسه باربطورجداگانه کلسیم سرم یک بیماربالا بود میتوانیم هیپرکلسمی تفسیرکنیم.

نشانه های افزایش کلسیم (هیپرکلسمی) :

بی اشتهایی – تهوع – استفراغ – خواب آلودگی و نهایتا" اغما.

نشانه های کاهش کلسیم (هیپوکلسمی ) عبارتست از : عصبیت - تحریک پذیری و تتانی.

علل افزایش کلسیم بترتیب شیوع :

1-   پرکاری پاراتیروئید : زیرا هورمون پاراتیروئید(پاراتورمون) جذب گوارشی Ca را زیاد میکند.دفع ادراری راکم میکند.ریزش استخوانی را زیاد میکند.

2-   سرطانهای ریه – پستان و کلیه : زیرا در این بیماریها ماده ای شبیه به پاراتورمون تولید میشود و دقیقا" عمل پاراتورمون را تقلید میکند.

3-   بیماری پاژه در استخوان : زیرا در این بیماری ذخایر  Ca تخریب شده و  Caبخون میریزد.

4-   بی تحرکی طولانی – لاغری مفرط – اسیدوز و مصرف زیاد شیر و ضد اسیدهای حاوی کلسیم و نهایتا" مسمومیت با ویتامین D.

5-   سل و سارکوئیدوز : زیرا در این بیماریها " فعالیت"  ویتامین D زیاد میشود که آنهم باعث بالا رفتن جذب کلسیم و کاهش دفع آن میگردد.

6-   بیماری آدیسون : زیرادراین بیماری فعالیت استروئیدهای بدن کم میشودکه این مسئله باعث افزایش فعالیت  ویتامین D و هورمون پاراتورمون شده و متعاقبا" جذب کلسیم زیاد میشود.

7-   آکرومگالی : زیرا افزایش هورمون رشد جذب کلسیم از لوله گوارش را بالا میبرد.

8-   پرکاری تیروئید

9-   بستن طولانی گارو در بخش نمونه گیری آزمایشگاه بطور کاذب کلسیم را بالا نشان میدهد.

علل کاهش کلسیم بترتیب شیوع :

1-   کمکاری پاراتیروئید بطریق معکوس در شرحی که در بالا گفتیم کلسیم خون را کاهش میدهد.

2-   نارسایی کلیه و افزایش فسفاتهای ثانویه به آن و همچنین افزایش آنیونهای متعاقب آن.

3-   کمبود ویتامین D بطریق معکوس در شرحی که در بالا گفتیم کلسیم خون را کاهش میدهد.

4-   نرمی استخوان (استئومالاسی):اساسا" فعالیت معدنی شدن کلسیم مختل میگردد.

5-   سوء جذب کلسیم بعلت پانکراتیت حاد و آمبولی چربی : زیرا اتصال کلسیم به چربی را به دنبال خواهد داشت و کلسیم دفع میشود.

6-   آلکالوز : زیرا کلسیم به فضاهای داخل سلولی وارد میشود و سطح سرمی آنرا کاهش میدهد.

داروهای بالا برنده کلسیم خون :

نمکهای کلسیم – هیدرالازین – لیتیوم – دیورتیکهای تیازیدی – پاراتورمون – هورمون تیروئید – آنتی اسیدهای قلیایی – ارگوکلسی فرول – آندروژن ها – ویتامین D.

داروهای پایین آورنده کلسیم خون :

 استازولامید – ضد تشنج ها – آسپاراژیناز – آسپیرین – کلسی تونین – سیس پلاتین – کورتیکواستروئید – هپارین – ملین ها – دیورتیکهای لوپ – نمکهای منیزیوم – استروژنها – آلبوترول – ضد بارداریهای خوراکی

نکته

1-   اندازه گیری کلسیم تام برای بررسیهای روتین کفایت میکند و اندازه گیری کلسیم یونیزه یا آزاد در جراحیهای قلب باز و پیوند اعضا ودیالیز ارزش بیشتری میتواند داشته باشد.

2-   فرمول تصحیح کلسیم درشرایطی که هیپو آلبومینمی وجود دارد:

(آلبومین بیمارتوسط آزمایشگاه - 4/4 )8/0 + (کلسیم تام توسط آزمایشگاه) = کلسیم تصحیح شده برحسبml/dl 

نوع مطلب : بیوشیمی، 
برچسب ها : کلسیم، خون، Ca، بیوشیمی،


شنبه 4 آذر 1391 :: نویسنده : امین شیرین نیا
کل یوم عاشورا         کل ارض کربلا
نوع مطلب : سایر، 
برچسب ها :


دوشنبه 29 آبان 1391 :: نویسنده : امین شیرین نیا

Human lung fluke, Paragonimus westermani, infects 22 million people in Africa, Asia and South and Central America. Southeast Asia in particular is affected because raw seafood is very popular there. Humans get infected with the disease, paragonimiasis, by eating raw crabs or fish that are carrying the parasite. Even properly cooked sushi can cause infection, if the cook or waiter is careless when preparing the food. In Asia about 80 % of freshwater crabs are infected with the lung fluke.

Life cycle of a lung fluke begins, when the female lays eggs that are carried out from the human lungs in the sputum by the motion of microvilli. Then the eggs are taken through the gastrointestinal tract and out of the body. If the feces get in contact with water, then after two weeks larvae called miracidia hatch and start to grow. A miracidium finds a snail and penetrates its skin. In 3–5 months miracidium develops further and produces another larval form called cercaria. The cercaria crawls out of the snail to find fresh water crayfish (a lobster-like creature) or crabs. It finds its way to the muscles of the crab and starts forming a cyst. Within two months it transforms into metacercaria which is the resting form of cercaria. If a human eats this infected crab raw, the metacercaria cyst gets into the stomach. Once inside the beginning of the small intestine, duodenum, the metacercaria excysts and penetrates the intestinal wall. It continues through abdominal wall and diaphragm into the lungs where it forms a capsule and develops into an adult. Male and female lung worms reproduce and the cycle starts again.

Sometimes lung fluke larvae accidentally travel to the brain or other organs and reproduce there. But because the secretion of the eggs from the brain is blocked the life cycle will not happen. If the worm goes to the spinal cord instead of the lungs, the host might become paralyzed. If it infects the heart, the host could die.

Lung flukes cause pain and severe coughing (there might be some blood, too). Paragonimiasis diagnosis is done by looking at sputum (slime from the lungs), to see if there are any lung fluke eggs. Feces can be examined, too. Alternatively X-rays and biopsies can be taken. Paragonimiasis is usually treated with a drug called praziquantel.

Salting food does not kill the parasite, cooking and freezing will. After ingestion it takes about three months for the lung fluke to start laying eggs. The host might stay infected up to 20 years.

Adult


Lif Cycle

adult

egg
نوع مطلب : انگل شناسی، 
برچسب ها : Paragonimus Westermani، Human lung fluke، coughing، pain، diagnosis، treated، پاراگونیموس وسترمانی،


سه شنبه 9 آبان 1391 :: نویسنده : امین شیرین نیا

این انگل با نامهای متفاوتی شناخته می شود از جمله:
انتروبیوس ورمیکولاریس   Enterobius vermicularis
اکسیوریس ورمیکولاریس    Oxyuris vermicularis
کرم نشیمن گاهی    Seat worm
کرم سوزنی    Pin worm
کرم نخی    Tread worm

انتشار جغرافیایی:
این انگل شیوعش از سایر کرمهای انگلی بیشتر است و علت شیوع بیشتر آن سادگی سیر تکامل و سهولت در پراکندگی تخم آن است.تمام افراد بخصوص اطفال مبتلا می شوند.شدت آلودگی در خانواده های پرجمعیت و فقیر،ساکنین نوانخانه ها ،پرورش گاهها و یتیم خانه هایی که فاقد موازین بهداشتی می باشد بیشتر است(مهدها ، خوابگاهها،سربازخانه ها).
بچه ها نسبت به بزرگتر ها و سفید پوست ها نسبت به سیاه پوست ها بیشتر آلوده می شوند.پراکندگی این کرم در تمام ایران گزارش شده،بیشتر در نواحی شمال غربی و مناطق سردسیر بیشتر است.نسبت آلودگی تا سن 2سالگی در حداقل است ور سن مهد کودک و کودکستان در حداکثر خود بوده است که آقای ظهور و همکاران طبق تحقیقاتی در سال 1368 این مسئله را اعلام کرده اند.
میزبان اصلی این کرم انسان است.میزبان واسط ندارد و محل جایگزینی روده بزرگ بخصوص سکوم است.

کرمهای سفید رنگ،نخی شکل و شفاف هستند.اندازه ماده 13-10 میلی متر و نرها 2.5میلی متر است. در انتهای قدامی کرمهای بالغ دو باله راسی یا گردنی به نام سفالیک آله Cephalic Alae قرار دارد که در حرکت کرم نقش دارد.انتهای کرم ماده ساده و نوک تیز بوده به همین دلیل به آنها سوزنی یا سنجاقی می گویند ولی انتهای کرم نر پیچ خورده و دارای اسپیکول است.


شکل تخم:
تخم این انگل بصورت بیضی نامتقارن است که یک طرف مسطح و طرف دیگر محدب است.
تخم 3 لایه بوده،شفاف ،بی رنگ و سبک است.لایه خارجی آلبومینی و چسبنده بوده و به همین دلیل این تخم می تواند به البسه و سایر جاها چسبیده شود.
تخم هنگام دفع حاوی لارو L1 است.اندازه آن 60-50 میکرون است.تخمهای حاوی لارو L1 پس از خروج از  زهدان و قرار گرفتن در ناحیه پری آنال Pri anal پس از 6-2 ساعت به لارو L2 عفونت زا تبدیل می شود که  آلوده کننده می باشد.تخمهای انگل حاوی فرم آلوده کننده L2 چنانچه خورده شوند باعث آلودگی میزبان اصلی می شوند. در دستگاه گوارش پوشش تخم حل گشته لارو آزاد می شود و پوست اندازی می کند، تبدیل به کرمهای نر و ماده می شوند و در ناحیه سکوم مستقر گشته جفتگیری می کنند .نرها پس از لقاح از بین می روند و ماده تخم گذاری می نماید.چون احتیاج به اکسیژن و حرارت کمتر از بدن دارند در شب هنگام که بیمار در حالت سکون و آرامش است کرمها از سکون خارج گشته در ناحیه معقد تخم ریزی می کنند ماده مجددا به روده باز می گردد.تخمها به ناحیه معقد چسبیده،آلوده کننده شده چنانچه توسط دست به دهان برده شوند و یا از طریق ریختن در البسه و  رختخواب و یا از طریق گرد و غبار و یا تکان رختخواب می تواند میزبان خود را آلوده نماید.بیماریزایی:
بیماری ایجاد شده توسط انتروبیوس را اکسیوریازیس Oxyuriasisیا انتروبیازیس Entrobiasis می گویند.     کرمهای بالغ در روده ندرتا علائمی ایجاد می کنند و علائم بیشتر به مهاجرت کرمها به قسمت خارجی معقد است که شامل خارش آنوس (نشیمن گاه) است که به آن پرو ریتیس آنی Pruritis Ani می گویند.خارش همراه با التهاب و قرمزی و پوسته پوسته شدن ناحیه نشیمن گاهی می شود که در محل خارش اگزما ایجاد می گردد.خارش معمولا در شبها بیشتر است که نتیجه آن بی خوابی،عوارض عصبی مثل خستگی ،بی قراری و عصبانیت بروز می کند.استقرار کرم در محل آپاندیس سبب تورم آن و ایجاد آپاندیسیت می شود.استقرار کرم در دستگاه تناسلی زنان و دختران می تواند التهاب واژن یا واژینیت نماید نیز باعث التهاب لوله های رحم شود که به آن سالپنژیت می گویند و همچنین التهاب ماهیچه های رحم که به آن آندومتریت می گویند.
سایر علائم گوارشی هستند مثل تهوع،استفراغ،رنگ پریدگی،اسهال همراه با پیچش.عامل خارش دماغ و دندان قروچه شب را انتروبیوس دانسته اند.

تشخیص:
1-بهترین راه دیدن خود کرم است.
2-بهترین و عملی ترین آزمایش میکروسکوپی تشخیص کرم انگل استفاده از روش گراهام می باشد.
اساس روش گراهام (یا استفاده از نوار چسب سلوفان شفاف) به این ترتیب است که:
در صبحگاه قبل از تعویض ،شستشو و بیرون آمدن از رختخواب یک قطعه نوار چسب سلوفان شفاف (نوارچسب اسکاچ) را روی ناحیه پری آنال چسبانده بعد از 1 یا 2 دقیقه آن را برداشته روی لام قرار      می دهیم ،چنانچه تخم انگل وجود داشته باشد به نوار چسب چسبیده تخم انگل را زیر میکروسکوپ مشاهده می نماییم.
3-آزمایش میکروسکوپی مدفوع ارزشی ندارد چون کرم درون روده تخم ریزی می کند.

درمان:
1-مبندازول
2-پیرووینیوم پاموات Purovinium Pamoat (با نام تجارتی وان کوئین)
درمان بهتر است دسته جمعی و همزمان صورت بگیرد.حتما باید همراه با پیشگیری باشد.

فاکتورهای گسترش دهنده:
وجود تخم انگل و انسان است.حالتهای مختلف آلودگی انگلی در انتروبیازیس وجود دارد.

مبارزه و پیشگیری:
رعایت اصول بهداشتی مثل شستن دستها قبل از صرف غذا و بعد از اجابت مزاج ، کوتاه کردن ناخنها زیرا در افراد آلوده تخمهای انگل در زیر ناخن قرار گرفته باعث آلودگی می شود.جوشانیدن لباسهای زیر (چون تخم انگل به لباسهای زیر می چسبند)،شستن سبزی و میوه و جلوگیری از ایجاد گرد و غبار.

  


نوع مطلب : انگل شناسی، 
برچسب ها : اکسیور، کرمک، انتربیوس ورمیکولاریس، Oxyuris vermicularis، Pin worm کرم سوزنی، کرم نشیمن گاهی Seat worm، کرم نخی Tread worm،


سه شنبه 13 تیر 1391 :: نویسنده : امین شیرین نیا

نام آزمایش

كشت مدفوع 

نام انگلیسی تست

Stool Culture 

مخفف انگلیسی تست

 

نام فارسی تست

كشت مدفوع 

نام های متعارف دیگر

Enteric Pathogens Culture, stool 

روش انجام

 

آمادگی بیمار

ندارد

زمان نمونه گیری

 

محدوده مرجع (نرمال رنج) وابسته به جنس زن/مرد

 

نوع نمونه

نمونه مدفوع تازه (ظرف 1 ساعت در ظرف استریل به آزمایشگاه رسانده شود)، یا نمونه ای كه در محیط كشت انتقالی قرار داده شده باشد(یك ویال حاوی مواد نگهدارنده). روی ویال باید نام بیمار و تاریخ و زمان جمع آوری مدفوع با برچسب چسبانده شود.
(*درنوزادان برای جلوگیری از آلودگی باادرارو جلوگیری ازتماس نمونه با سطح داخلی پوشك باید تدابیر ویژه ای اندیشیده شود. پوشك ها معمولا" حاوی عوامل باكتری كش هستند كه از رشد باكتریدرنمونه جلوگیری و درنتیجه كشت مدفوع تداخل ایجاد میكند)

بهترین زمان نمونه گیری

 

علت درخواست تست

تعیین وجود باكتری های بیماری زا در دستگاه گوارش، طول كشیدن اسهال بیش از چند روز، وجود خون یا موكوس در مدفوع شل

توضیح راجع به تست

کشت مدفوع تستی است که برای تشخیص و شناسایی باکتریهای بیماریزا در مدفوع است. در آزمایشگاه ، این تست با استفاده از مقدار کمی از نمونه مدفوع تازه روی محیط كشت های غذایی انجام میشود.این لایه های نازك ژلاتین مانند كه در پلیت های در پوشیده هستند، اجازه رشد به پاتوژن های بالقوه را میدهند و مانع رشد باكتری های طبیعی میشوند. هنگامی که با مدفوع تلقیح میشود، انکوبه میشود و روزانه برای رشد باکتری بررسی میشود. باکتری هایی است که در مدفوع وجود دارند به صورت كلنی هایی نقطه مانند روی سطح ژل پدیدار میشوند. ویژگی های فیزیکی كلنی ها نظیر - شکل ، رنگ خود را ، و برخی از خواص شیمیایی منحصر به فرد برای هر نوع باکتری هستند و آنها را از دیگر باكتری ها متمایز میكند. باكتری های موجود نمایان گر باكتریهای دستگاه گوارش  هستند.

در چه شرایطی تست افزایش می یابد

 

در چه شرایطی تست کاهش می یابد

 

تست های تكمیلی

O&P, Clostridium difficile toxin, Widal Test

طریقه جمع آوری نمونه

 

تشخیص های افتراقی

 

آمادگی لازم جهت انجام تست

 

تداخلات دارویی

 

اطلاعات تكمیلی

باکتریهای بیماریزا وقتی کسی نوشیدنی ، غذا یا آب آلوده می خورد وارد بدن میشوند. این غذاها ممكن است شامل تخم مرغ خام یا خوب پخته نشده، گوشت مرغ و یا گوشت گاو ، شیر غیر پاستوریزه ، و آب آلوده  دریاچه ها ، نهرها ، و (گاهی) از منابع آب محلی باشد. برخی از این باکتری ها ممکن است پاتوژن باشند در حالی که دیگر گونه ها، باکتری های دستگاه گوارش هستند که فلور طبیعی برای ساکنان محلی هستند، و سبب ناراحتی های گوارشی مسافران میشوند. شایع ترین علائم عفونتهای باکتریایی پاتوژن اسهال طولانی مدت ، اسهال خونی ، موکوس در مدفوع ، درد شکم ، و تهوع است. اگر اسهال بیش از چند روز طول بكشد، ممکن است منجر به کم آبی بدن و عدم تعادل الکترولیت شود - شرایط خطرناک-  (به خصوص در کودکان و افراد مسن). کم شدن آب بدن می تواند منجر به خشکی پوست ، خستگی ، سرگیجه ، و تب شود.در وضعیت وخیم بیماران ممکن است در بیمارستان بستری شده تا  مایعات و الکترولیتهای از دست رفته بدن جایگزین شود. سندرم همولیتیک اورمیک (تخریب گلبول های قرمز خون و نارسایی کلیه) ، یک عارضه جدی است که عموما" از عفونت با باکتری های تولید کننده توكسین ، اشریشیا کولی بوجود می آیند و اغلب در کودکان و افراد مسن مشاهده میشود.     شایع ترین  باکتریهای پاتوژن مشاهده شده در مدفوع عبارتند از :
- سالمونلا ، اغلب در تخم مرغ خام (حتی تخم مرغ ضد عفونی شده) و مرغ خام یافت میشود. در حیوانات خانگی ، مانند مارمولك و لاک پشت  ممکن است سالمونلا را در روده خود حمل كنند بدون اینکه خودشان بیمار شوند. برخی از انسانها ممکن است حامل سالمونلا باشند. سالمونلا از فرد به فرد ممكن است انتقال یابد.
-شیگلا ، از مواد غذایی آلوده و آب، و از شخص آلوده به فرد دیگر زمانی که بهداشت رعایت نشده باشد. 
-کمپیلوباکتر ، از مرغ خام یا نپخته. از شایعترین علل اسهال باکتریال است. ممکن است بسیار جدی باشد به خصوص اگر به جریان خون گسترش یابد ، و گاهی اوقات باعث عوارض دراز مدت از جمله آرتریت و سندرم گیلن باره میشود.
-اشرشیاکلی 0157 : H7 و سایر توكسین های تولیدكننده اشریشیا کلی (اکثر سویه های E. coli فلور نرمال در نظر گرفته می شوند). موجود در همبرگر / گوشت گاو خام یا خوب پخته نشده ، اسفناج. سبب اسهال خون یمیشود و ممکن است منجر به سندرم همولیتیک اورمیک شود.
-سایر باکتری ها که ممکن است موجب اسهال می گردد عبارتند از : استافیلوکوکوس اورئوس ، کلستریدیوم دیفیسیل ، یرسینیا انترولیتیكا، ویبریوکلرا و دیگر گونه های ویبریو.
نوع مطلب : میکروبیولوژی، 
برچسب ها : کشت مدفوع، مدفوع، کشت، stool Culture، S/C، میکروبیولوژی،


جمعه 25 فروردین 1391 :: نویسنده : امین شیرین نیا
30فروردین سالروز تولد حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی
بر تمامی سفید پوشان عرصه آزمایشگاه مبارک بادنوع مطلب : سایر، 
برچسب ها : علوم آزمایشگاهی، حکیم جرجانی، 30 فروردین،


جمعه 18 فروردین 1391 :: نویسنده : امین شیرین نیا

میزان فریتین سرم مشخصه مستقیمی از میزان آهن ذخیره ای در بدن است.در بین تمام تست های ارزیابی آهن،تعیین غلظت فریتین سرم بهترین تست در تشخیص فقر آهن است.به طور کلی سطح فریتین سرم کمتر از ۱۲ میکروگرم در لیتر معرف تهی شدن ذخایر آهن است،در صورتیکه میزان بیشتر از ۱۰۰۰ میکروگرم در لیتر معرف گرانباری آهن است.کاهش سطح فریتین سرم ممکن است اولین نشانه از گسترش آنمی فقر آهن باشد.سطح فریتین سرم قبل از تخلیه ذخایر آهن در حرکت (ترانسفرین) غیر نرمال می شود،در صورتی که غیر طبعی شدن TIBC و آهن سرم ممکن است فقط زمانی که ذخایر آهن خالی شدند قابل تعیین باشد. در تفسیر سطح فریتین سرم باید دقت شود فریتین جزء واکنش دهنده های فاز حاد است و به طور غیر اختصاصی ممکن است در بدخیمی ها،عفونت،بیماری های کبدی و در پاسخ التهابی حتی زمانی که ذخایر آهن بدن کاهش یافته باشند افزایش یافته به نظر آید بنابراین همراهی این حالات با آنمی فقر آهن اگر دیگر تست ها برای تعیین وضعیت آهن بررسی نشوند می تواند آن را بپوشاند.فرتین سرم تست مهمی در افتراق آنمی فقر آهن از دیگر آنمی های میکروسیتیک هایپوکرومیک است.سطوح آن در آنمی بیماری مزمن نرمال یا افزایش یافته است به جز در صورت همراهی آنمی فقر آهن با این وضعیت که ممکن است طبیعی باشد در آنمی سیدوبلاستیک و تالاسمی نیز افزایش می یابد. میزان فریتین سرم متناسب با سن تغییر می کند.با افزایش سن سطح فریتین سرم افزایش می یابد.سطح فریتین سرم تحت تغییرات روزانه قرار نمی گیرد در صورتیکه میزان فریتین سرم کمتر از 12 میکروگرم در لیتر نباشد هر یک میکروگرم در لیتر از فریتین سرم معادل 10-8 میلی گرم آهن ذخیره ای است.بیشترین میزان فریتین سرم در یک ماهگی(600-200 میکروگرم در لیتر) است و کمترین مقدار ان در 6 ماهگی تا 15 سالگی است.(142-7 میکروگرم در لیتر)ولی بعد از آن سطح فریتین سرم به تدریج افزایش می یابد.

نوع مطلب : بیوشیمی، هماتولوژی، 
برچسب ها : فریتین، آهن، آهن سرم، ذخیره اهن در بدن، TIBC، Feriitin، آنمی سیدبلاستیک، آنمی، فقر اهن، واکنش فاز حاد، میکروسیتیک هایپوکرومیک، سرم، غلظت فریتین،


دوشنبه 29 اسفند 1390 :: نویسنده : امین شیرین نیا

 

سال نو مبارک

هر روزتان نوروز   نورزتان پیروز

نوع مطلب : سایر، 
برچسب ها : سال نو مبارک،


یکشنبه 20 آذر 1390 :: نویسنده : امین شیرین نیا

ماده زمینه ای سیلندر های ادراری از یك نوع ماده  موكو پروتئینی به نام تام هورسفال كه از طریق ایمنی شناسی قابل تشخیص است تشكیل شده است .

Hyalin Cast 

این نوع سیلندر فقط از ماده زمینه ای ساخته شده و عوامل مهمی از قبیل PH  - مقدار و نوع مواد محلول در ادرار و میزان پروتئین اوری در تشكیل این سیلندر ها دخالت دارند .این سیلندر ها ممكن است به تعداد كم در ادرارنرمال هم دیده شود ولی وجود تعداد زیاد نشاندهنده بیماری است .

Fatty cast

بیان كننده بیماری های كلیوی نظیر نفروپاتی دیابتی و نا رسایی های مزمن كلیوی است .

Granular cast

اكثرا در بیماری های مزمن كلیوی و در عفونتهای ادراری و در نارسایی های حاد كلیوی و در مرحله بهبودی بیمار دیده میشود این سیلندر ممكن است در نتیجه دژنره شدن گلبولهای سفید یا سلولهای اپیتلیال باشد .

WBC cast

در مواردی كه در انها نشت گلبول سفید و التهاب نسج بینابینی در كلیه وجود دارد دیده میشود و شایع ترین این بیماریها پیلونفریت است .

RBC cast

وجود ان در ادرار معمولا حاكی از اسیب غشا پایه گلومرولی است و مهمترین سیلندر در ادرار است و در مواردی مثل گلومرونفریت حاد –نفریت لوپوسی و سندرم  گود پاسچر دیده میشود .

Hb cast

نشاندهنده همولیز داخل عروقی در بیمار است .مثلا در تزریق خون اشتباهی یا باكتریمی با كلاستریدیوم دیده میشود .

 

Epithellial cast

به ندرت دیده میشود و به علت صدمه و یا نكروز بافت اپی تلیال تیوبولهای كلیوی به وجود میایند .و در بیماریهایی نظیر نفروز مرحله نفروتیك –گلومرولونفریت حاد و مزمن دیده میشود .

Waxy cast

در بیماریهای مزمن كلیوی دیده میشود و همچنین در نفروپاتی دیابتی دیده میشود .

Broad cast 

وقتی قطر سیلندر از 2 تا 6 برابر قطر سیلندر های معمولی بیشتر باشد به این نام خوانده میشود تصور میشود سیلندر  های پهن در لوله های كلیوی اتساع یافته تشكیل میشود .در امراض مزمن كلیوی شدید یا ضایعات حاصل از انسداد دستگاه ادراری اغلب گشادی و انهدام لوله ها وجود دارد و این سیلندر های پهن دیده میشود .

نوع مطلب : بیوشیمی، 
برچسب ها : cast، hiyalin cast، Fatty cast، Granular cast، WBC cast، RBC cast، Hb cast، Epithellial cast، Waxy cast، Broad cast، کست، کست هیالین، کست گرانولار، کست گلبول سفید، کست گلبول قرمز، کست هموگلوبین، کست سلول های اپی تلیال، سیلندر، گلومرونفریت، نفروپاتی، نفروتیک، سندرم گود پاسچر، پیلونفریت، تام هورسفال، سیلندر ادراری،


 کل یوم عاشورا           کل ارض کربلا

نوع مطلب :
برچسب ها :


شنبه 7 آبان 1390 :: نویسنده : امین شیرین نیا

سیفیلیس یک بیماری باکتریایی است و در دو شکل جنسی (بیماری‌های آمیزشی) و غیرجنسی انتشار می‌یابد. این بیماری در اثر تماس مستقیم با پوست عفونی منتقل می‌شود. همچنین از مادر به نوزاد و از طریق خون آلوده منتقل می‌شود. این بیماری در صورت درمان نشدن می‌تواند سبب زمینگیر شدن افراد یا مرگ آنها شود. باکتری عامل این بیماری اسپیروکتی از جنس ترپونما گونه (ترپونما پالیدوم) است.

روش تشخیص این بیماری آزمایش خون (VDRL) و کِشت میکروب است. توصیه می‌شود تمام زنان باردار این آزمایش خون را بدهند.

روش‌های انتقال

آمیزش جنسی با فرد بیمار (آمیزش دهانی، مقعدی و مهبلی)، استفاده از سرنگ و سوزن مشترک، از مادر به نوزاد، و از طریق انتقال خون آلوده.


پیشگیری

مراحل سه‌گانه

۱-مرحله اولیه (شانکر) *[۱]

دوره کمون سیفلیس به طور متوسط ۲۱ روز است. ۱۰ تا ۹۰ روز پس از ورود باکتری به بدن، زخم کوچک نرم، گرد و بدون دردی ایجاد می‌شود.به این زخم جلدی شانکرمی گویند .شانکر تناسلی معمولاً یکی است و شانکرهای غیر تناسلی روی لبها و حفره دهان دیده می‌شود . شانکر به صورت یک پاپول ظاهر می‌شود که دچار نکروز شده و زخمی می‌گردد . این زخم از سه دهم سانتی متر تا دوسانتی متر اندازه دارد بدون درد بوده و سفت می‌باشد . قاعده ان دارای ترشح خفیف سروز است . لبه‌های زخم برجسته، صاف وکاملا واضح می‌باشد . لنفادنوپاتی ان بدون درد، سفت ومتمایز بوده هرگز به هم نچسبیده و چرک نمی‌کند ودر عرض یک یا دوهفته ایجاد می‌شود.شانکر بدون درمان درعرض سه تا 6 هفته با به جا گذاشتن اسکار بهبود می‌یابد . بیماری در سه چهارم موارد بهبود می‌یابد و دریک چهارم موارد , 6 هفته بعد از ظهور شانکر علایم بالینی مرحله دوم ایجادمی شود .

یک هفته بعد از ظهور شانکر، تست‌های vDRLوRPR مثبت می‌شوند .درصورتیکه این تست‌ها مثبت باشند با تست اختصاصی FTA تائید می‌شود .از دو تست اول در غربالگری و کنترل پاسخ به درمان استفاده می‌شود . اگر دو تست vDRLوRPRمنفی باشد ولی شواهد بالینی سیفلیس را داشته باشیم باز هم از FTA استفاده می کنیم .بیماری که FTA او مثبت باشد تا اخر عمر این تستش مثبت خواه ماند .این تست در صد درصد سیفلیس ثانویه مثبت است .مثبت شدن مرزی ان در حاملگی شایع می‌باشد. ضمناواکنش دهی ضعیف تست VDRL شایع بوده و در تقریبا سی درصد افرادطبیعی دیده می‌شود

۲-مرحله ثانویه (پدید آمدن راش)

در صورت درمان نشدن، ۴ تا ۱۰ هفته پس از ظهور شانکر بیماری به شکل راش در یک یا چند منطقه از پوست نمایان می‌شود. ممکن است لکه‌های خشن کف دست یا پا پدید آید، یا به شکل نقاط برجسته و ترکیدنی، یا لکه‌های بزرگ نامنظم، و یا آکنه‌های بدشکل، یا جوش‌های پر چرک و ترکیدنی (مانند آبله مرغان) روی پوست ظاهر شود. سیفلیس مرحله دوم با ضایعات جلدی مخاطی، سندرم شبه انفلوانزا و آدنوپاتی ژنزالیزه بدون درد مشخص می‌شود که دو تا ده هفته باقی می ماند . راش جلدی ان معمولادوطرفه ومتقارن است.در هنگام شروع ضایعات تب مختصر هست یا نیست . راش ان غیر التهابی و با شروع تدریجی بوده و تا مدت‌ها باقی می ماند . بدون درد یا خارش است . رنگ ضایعات مشابه گوشت تازه بریده یا یک ته رنگ مسی می‌باشد .شایعترین نوع ضایعات ماکولوپاپولر است که معمولاً در کف دست و پا می‌باشد .ممکن است همراه کچلی ریش، موی سرو مژه‌ها بوده و یاروی سطوح مخاطی ظاهر شود . تمام ضایعات جلدی سیفلیس مرحله دوم، عفونی هستند .بنابراین در صورتی که نوع ضایعات را نمی دانید از لمس کردن انها پرهیز کنید .

راش در صورت درمان نشدن پس از ۲ یا ۶ هفته خود به خود از بین می‌رود و بیماری وارد مرحله سوم می‌شود.

۳-مرحله نهفته (سیفیلیس درمان نشده)

در این مرحله علایم مرحله قبل ناپدید شده است ولی باکتری فعال است و به اندام‌های داخلی صدمه می‌زند. از جمله مغز، اعصاب، چشم، قلب و رگ‌های خونی، کبد، استخوان‌ها و مفاصل. سیفلیس نهفته یعنی بیماری که تست سرولوژیک او مثبت استولی بیماری فعال ندارد .طول مدت سیفلیس نهفته زودرس کمتر از یک سال و سیفلیس نهفته دیررس بیشتر از 4 سال می‌باشد .

در موارد نادری عوارض بیماری پس از سال‌ها ظاهر می‌شود که می‌تواند عدم هماهنگی در حرکت عضله‌ها، فلج شدن، کوری پیش رونده، دمانس یا سایر تغییرات روانی، دردهای مبهم، تهوع مکررتومورهایی در پوست، استخوان، کبد و … باشد.

عوارض

  • ابتلا به سیفیلیس خطر بروز ایدز را تا ۵ برابر افزایش می‌دهد.
  • خطر به دنیا آمدن نوزاد مرده یا مرگ نوزاد پس از تولد در مادران بارداری که سیفیلیس درمان‌نشده دارند وجود دارد.سیفلیس مادرزادی هم ممکن است در این حال اتفاق بیفتد . میکرب سیفلیس هر زمانی از حاملگی می‌تواند از جفت رد شود . درمان کافی مادر قبل از هفته شانزده حاملگی معمولاً مانع عفونت جنین می‌شود .درمان بعد از هفته ۱۸ ممکن است مادر را معالجه کند ولی مانع ایجاد عوارض در جنین نمی‌شود . علایم سه گانه هوچینسون یعنی دندان‌های هوچینسون، کراتیت بینابینی، و کری عصب ۸، پاتوگنومونیک سیفلیس مادرزادی دیررس می‌باشد .

درمان

بیمارانی که تحت درمان قرار می‌گیرند بایدیک ازمایش PRP قبل ازدرمان داشته باشند . بهترین شاخص موفقیت درمان افت تیتر این ازمون است . برخلاف تشخیص سیفیلیس، درمان آن ساده تر است. در طی مراحل اول، دوم و نهفته اول تزریق دوزواحد پنی سیلین جهت درمان کافی است. افرادی که به پنی سیلسن حساسیت دارند و حامله هم نیستند از آنتی بیوتیک‌های خوراکی مثل داکسی سایکلین، تتراسایکلین و یا اریترومایسین برای مدت ۲ هفته سود می برنند

  • بیمارانی که در مرحله نهفته دیررس تشخیص داده می‌شوند و یا مرحله بندی برای آنهاامکان پذیر نیست، نیاز به تزریق ۳ دوز پنی سیلین به فاصله یک هفته دارند
  • در بیمارانی دارای نوروسیفیلیس (درگیری سیستم اعصاب مرکزی) هستند؛ تزریق وریدی پنی سیلین جی هر ۴ ساعت برای ۱۰ تا ۱۴ روز مورد نیاز است. یک رژیم درمانی جایگزین دیگر تزریق پنی سیلسن یکبار در روز به همراه مصرف خوراکی پروبنیسید ۴ بار در روز برای مدت ۱۰ تا ۱۴ روز می‌باشد
نوع مطلب : ایمونولوژی، 
برچسب ها : سیفلیس، تروپنوما پالیدیوم، ازمایش،


جمعه 6 آبان 1390 :: نویسنده : امین شیرین نیا

نگاه کلی

گاهی دیده می‌شود که خون شخصی را به شخص دیگری تزریق می‌کنند خون شخص دهنده در بدن فرد گیرنده لخته می‌کند و رسوب می‌دهد. چگونگی این عمل با انعقاد خون متفاوت است و به وجود گروه‌های خونی مختلف مربوط می‌شود. در سطح خارجی گلبول‌های قرمز افراد دو نوع آنتی ژن از جنس پروتئین وجود دارد که به نامهای A و B معروف هستند. برخی افراد آنتی ژن نوع A و برخی نوع B ، برخی هر دو آنتی ژن A و B را دارا هستند و برخی هیچ یک از آنتی ژنها را ندارند این افراد را به ترتیب در گروه های خونی AB ، B ، A و O قرار می‌دهند.

بیان آنتی ژنهای گروههای خونی تحت کنترل ژنهای خاصی است و توارث آنها از قوانین ساده مندل تبعیت می‌کند. برای هر سیستم گروه خونی ، تعداد متغیری از آللهای مختلف وجود دارد. آللها به نوبه خود تعداد متغیری از آنتی ژنهای غشایی گلبول قرمز را کنترل می‌نمایند. حیوانات سالم علاوه بر داشتن آنتی ژنهای گروههای خونی بر سطح خود ممکن است واجد آنتی بادیهای سرمی بر علیه آنتی ژنهای گروه خونی که خود فاقد آنها نیز هستند، ‌باشند. مثلا افرادی که گروه خونی آنها فاقد آنتی ژن A است، در سرم خود آنتی بادی بر ضد آنتی ژن A دارند. تصور می‌شود این آنتی بادیهای طبیعی حاصل برخورد با گلبولهای قرمز گروه A نبوده بلکه متعاقب تماس با آنتی ژنهای مشابهی هستند که در طبیعت به وفور یافت می‌شوند.

انتقال خون

گلبولهای قرمز را می‌توان به سهولت از حیوانی به حیوان دیگر انتقال داد. اگر گلبولهای قرمز فرد دهنده ، آنتی ژنهای مشابه با گلبولهای قرمز گیرنده داشته باشند، پاسخ ایمنی در حیوان گیرنده گلبول ایجاد نمی‌شود. اما اگر گیرنده آنتی بادیهایی بر علیه آنتی ژنهای گلبول قرمز دهنده داشته باشد، در آن صورت گلبولهای دهنده در معرض خطر تهاجم سریع قرار خواهند گرفت. زمانی که این آنتی بادیها به آنتی ژنهای موجود در سطح گلبولهای قرمز بیگانه متصل گردند، ممکن است سبب همولیز و فاگوسیتوز این سلولها شوند. در صورت فقدان آنتی بادیهای طبیعی ، گلبولهای قرمز تزریق شده موجب برانگیخته شدن پاسخ ایمنی در فرد دریافت کننده خون می‌شوند. سپس گلبولهای تزریق‌شده مدتی در خون گردش می‌کنند.

دومین انتقال خون با این گلبولها یا گلبولهای شبیه به گلبولهای قبلی باعث تخریب سریع این گلبولها می‌گردد که منجر به بروز واکنشهای پاتولوژیک شدید می‌گردد. علایم این روند تخریبی ناشی از همولیز گسترده داخل عروقی است. این علایم عبارتند از : لرزش بدن ، فلج و تشنج و انعقاد داخل عروقی ، تب و پیدایش هموگلوبین در ادرار. درمان واکنشهای انتقال ناشی از چنین انتقال خونی شامل متوقف کردن انتقال خون و زیاد کردن حجم ادرار بوسیله یک دیورتیک می‌باشد، چرا که تجمع هموگلوبین در کلیه ممکن است موجب تخریب توبولهای کلیه شود. بهبود وضعیت فرد به دنبال حذف همه گلبولهای قرمز بیگانه حاصل می‌گردد.

انواع گروههای خونی (سیستم ABO)

در سال 1901 میلادی کارل لاند اشتاینر ، ایمونولوژیست آلمانی برای نخستین بار ، وجود آنتی ژنهای گروه خونی بر روی گلبولهای قرمز و نیز آنتی بادیهایی بر علیه همان آنتی ژنها را در سرم انسان ثابت نمود. لاند شتاینر ، ابتدا گلبولهای قرمز را از سرم جدا کرد و سپس به مطالعه نتایج حاصل از مخلوط کردن سرم و گلبولهای قرمز افراد مختلف پرداخت. وی دریافت که سرم بعضی از افراد قادر به آگلوتینه کردن گلبولهای قرمز برخی دیگر از افراد می‌باشد، اما بر روی گلبولهای قرمز همه افراد موثر نیست. در تجزیه و تحلیل نتایج ، او فهمید که می‌توان افراد را از نظر گروههای خونی به گروههایی تقسیم نمود:


گروه خونی A : آنتی ژن نوع A را سطح گلبول قرمز خود دارند و در پلاسمای خونشان نیز آنتی کور B (ضد آنتی ژن B) را دارا هستند.


گروه خونی B : آنتی ژن نوع B را در سطح گلبو لهای قرمز خود را دارند و در پلاسمای خونشان نیز آنتی کور A (ضد آنتی ژن A) را دارند.


گروه خونی AB : آنتی ژن نوع A و B را در سطح گلبولهای قرمز خود را دارند و در پلاسمای خونشان نیز هیچ یک از آنتی کورها را ندارند.


گروه خونی O : هیچ یک از آنتی ژنها را در سطح گلبولهای قرمز خود ندارند ولی هر دو آنتی کور را دارا هستند.

نحوه تعیین گروه خونی

برای پی بردن به گروه خونی هر کس ، مقداری از خون را با آنتی کورهای معین شده A یا B مخلوط می‌کنیم. از تولید یا عدم تولید رسوب که در اثر به هم چسبیدن گلبولهای قرمز ایجاد می‌شود می‌توان گروه خونی شخصی را معین کرد. اگر بخواهیم به فردی از گروه خونی B خون تزریق کنیم، چون پلاسمای خون او آنتی کور A را دارد نمی‌توان خونی را که دارای آنتی ژن A باشد به او داد. این آنتی ژن در گروه های A و AB یافت می‌شود پس او نمی‌تواند از این گروهها ، خون دریافت کند.

رسوب خونی

  • گروه خونی A : با آنتی کور B رسوب نمی‌دهد ولی با آنتی کور A رسوب می‌دهد.
  • گروه خونی B : با آنتی کور B رسوب می‌دهد ولی با آنتی کور A رسوب نمی‌دهد.
  • گروه خونی AB : با هر دو آنتی A و B رسوب می‌دهد.
  • گروه خونی O : با هیچ یک از آنتی کورهای A و B رسوب نمی‌دهد.

درصد گروههای خونی در مردم

در میان جمعیت مردم در حدود 42 درصد گروه خونی A حدود 9 درصد گروه خونی AB و 42 درصد گروه خونی O را دارا هستند. با این وجود لازم به ذکر است که یک آنتی ژن گروه خونی هیچگاه نمی‌تواند به همراه آنتی بادی ضد خود در بدن یک فرد وجود داشته باشد. زیرا در آن صورت وقوع همولیز ، گردش خون را مختل نموده و گلبولهای فرد تخریب می‌شود. گروههای خونی O ، AB ، B ، A نمایانگر فتوتیپ گلبولهای قرمز یک فرد است که مطابق با یک سیستم ساده که متشکل از سه ژن آللی A ، B ، O می‌باشد، به ارث می‌رسند.

عکس پیدا نشد

افرادSecretor , Nonsecretor

تقریبا 75% از انسانها مواد آنتی‌ژن A و B را نه تنها در سطح غشای سلولی بلکه به صورت آزاد در ترشحات مختلف نظیر سرم ، ادرار ، بزاق دارا می‌باشند. مواد آنتی ژن گروه خونی در سطح غشای سلولی به مولکولهایی از جنس گلیکوپروتئین متصلند. این صفت بوسیله یک ژن به نام Se= Secretor کنترل می‌گردد. عمل ژن se در صورتی که وجود داشته باشد کنترل اتصال ساده آنتی ژنی به مولکولهای گلیکو‌پروتئینی است. در افراد هموزیگوت مغلوب اتصال مواد آنتی ژنی به مولکولهای گلیکو‌پروتئین تحت کنترل نبوده ، در نتیجه آنتی ژنهای A و B اجازه حضور در مایعات بدن را نمی‌یابند.

سیستم RH

در سال 1940 ، لاندشتاینر و وینر نشان دادند آنتی بادیهایی که بر علیه گلبولهای قرمز میمون رزوس (Rhesus) تولید می‌گردد، قادرند گلبولهای قرمز 85% از جمعیت انسانی را نیز آلگوتینه نمایند. این آنتی بادیها بر علیه مولکولی که (RH) نامیده شده ، بوجود می‌آمدند و افرادی را که واجد این مولکول بودند Rh مثبت نام گرفتند و به 15 درصد بقیه که فاقد این مولکول بودند، افراد Rh منفی اطلاق گردید. آنتی‌بادیهای طبیعی بر علیه آنتی ژنهای Rh در بدن تولید نمی‌شوند.

بیماری همولیتیک نوزادان

بیماری همولیتیک نوزادان معمولا زمانی بوجود می‌آید که یک مادر Rh منفی حامل جنین Rh مثبت باشد. بطور طبیعی گلبولهای خون جنین به واسطه لایه‌هایی از سلولهای ترفوبلاست از گردش خون مادر جدا شده است. اما در اواخر حاملگی و بخصوص در حین تولد نوزاد ، گلبولهای قرمز جنین ممکن است وارد گردش خون مادر شوند. همین که این گلبولها به جریان خون مادر برسند به عنوان یک عنصر خارجی تلقی شده و پاسخ ایمنی مادر را جهت تولید آنتی بادی برمی‌انگیزند.

معمولا آنتی بادی بر علیه گلبولهای قرمز جنین قبل از تولد اولین بچه ساخته نمی‌شود. اما حاملگیهای مکرر نهایتا منجر به افزایش سطح آنتی بادی در خون مادر می‌شود. این آنتی بادیها پس از گذشتن از سلولهای ترفوبلاست مادر به گردش خون جنین می‌رسند و در آنجا با گبولهای قرمز جنین وارد واکنش شده و موجب تخریب آنها می‌شوند. ممکن است روند تخریب گلبولهای قرمز جنین به قدری شدید باشد که موجب مرگ جنین شود. از طرف دیگر جنین ممکن است زنده بماند و در یک وضعیت آنمیک شدید و همراه با یرقان متولد شود.

بدن جنین ممکن است در راه تلاش جهت جبران گلبولهای از دست رفته گلبولهای قرمز نابالغ را از مغز استخوان به داخل خون آزاد نماید. تخریب گسترده گلبولهای قرمز جنین می‌تواند منجر به آزاد شدن مقادیر سمی بیلی ‌روبین به داخل جریان خون شود. از آنجایی که کبد جنین هنوز نابالغ است، این بیلی روبین ممکن است در سلولهای مغز رسوب نموده و موجب آسیب شدید مغز گردد.
نوع مطلب : هماتولوژی، 
برچسب ها : گروه خونی، A، B، O، AB، RH، سیتم گروه خونی، انتقال خون، خون،


پنجشنبه 27 مرداد 1390 :: نویسنده : امین شیرین نیا

اساس اندازه گیری پروتئین در ادرار به صورت كمی و نیمه كمی و كیفی بر پایه روشهای ایمونوشیمی، كدورت سنجی و شیمیایی با استفاده از نوارهای تشخیصی می باشد. در این میان روش كدورت سنجی به علت ساده و مقرون به صرفه بودن در آزمایشگاهها كاربرد بیشتری دارد. با توجه به تحقیقات انجام شده در آزمایشگاه رفرانس (۲) روش TCA با استفاده از طول موج ۴۰۵ نانومتر برای سنجش مقادیر كم پروتئین بعنوان روش انتخابی معرفی می شود. نكات مورد توجه در معرفی روش پیشنهادی عبارتند از :

 

كیفیت قابل قبول نتایج آزمایش

 

توجه به روشهای رایج اندازه گیری

 

سهولت دسترسی به مواد و ابزار مورد نیاز

 

امکانات بیمار در ارتباط با تقبل هزینه های آزمایش

ضمناً در بررسی روشها، عوامل كیفی شامل صحت، دقت، محدوده اندازه گیری، خطی بودن و یكنواختی نتایج در استفاده از كالیبراتورهای متفاوت تعیین گردیده و سپس روش اصلح انتخاب شده است.

 

  اساس آزمایش

در این روش پروتئین ادرار توسط تری كلرواستیك اسید ۱۲.۵% رسوب داده می شود. كدورت ایجاد شده متناسب با مقدار پروتئین (آلبومین و گلبولین) موجود در ادرار است. غلظت پروتئین رسوب داده شده با در نظر گرفتن غلظت اسید، دما و زمان سپری شدن بین اضافه كردن اسید تا ایجاد رسوب پروتئین محاسبه می گردد.

جمع آوری نمونه

در این آزمایش می توان از ادرار بصورت انتخابی (Random) استفاده كرد ولی ادرار ۱۲ یا ۲۴ ساعته ترجیح داده می شود. البته نمونه ادرار ۱۲ یا ۲۴ ساعته باید بدون افزودن ماده نگهدارنده جمع آوری شده و در تمام مدت نمونه گیری، ظرف حاوی نمونه در محل خنك نگهداری شود. برای جمع آوری باید از ظرف تمیز و عاری از آلودگی استفاده نمود و به بیمار آموزش داده شود كه برای جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته، از ساعت ۸ صبح تا ۸ صبح روز بعد تمامی نمونه های پس از ساعت ۸ بطور كامل جمع آوری شده ولی ادرار ساعت ۸ صبح روز اول جمع آوری نگردد. باید توجه نمود كه اگر اندازه گیری پروتئین ادرار در مدت ۴۸ ساعت پس از نمونه گیری انجام نمی شود، می توان نمونه را خوب مخلوط كرده و پس از تعیین حجم نمونه، بخشی از آن را تا روز انجام آزمایش در فریزر نگهداری نمود.

طرز تهیه TCA ۱۰۰% ذخیره :

توجه: به علت حالت خورندگی TCA باید تهیه محلول با احتیاط و با محافظت از چشمها و دستها انجام گیرد و پس از پایان كار ظروف مورد استفاده كاملاً شسته شوند.

۱۷۵ml آب مقطر دیونیزه شده را به یك ظرف حاوی ۵۰۰g از TCA اضافه می كنیم. درب ظرف را بسته و به آرامی تكان می دهیم تا كاملاً حل شود. سپس تمام مواد را به طور كامل به یك بالن ۵۰۰ml  حجمی منتقل می كنیم و حجم كل را به ۵۰۰ml می رسانیم. برای انحلال كامل طی مدت ۲۴ ساعت، محلول راگهگاه با عمل چرخش مخلوط می نمائیم.

محلول TCA ۱۰۰% را در یك ظرف تیره و در دمای اتاق نگهداری می كنیم. این محلول برای ۱۲ ماه پایدار است.

طرز تهیه (۷۶۵ mmol/l) TCA ۱۲.۵%

با استفاده از پیپت حجمی ۲۵ میلی متری، مقدار ۲۵ml از محلول TCA۱۰۰% را به بالن ژوژه۲۰۰ میلی لیتری منتقل می نماییم و با استفاده از آب مقطر حجم آن را به ۲۰۰ml می رسانیم. محلول حاصله را كاملاً مخلوط كرده و در ظرف شیشه ای تیره در دمای اتاق نگهداری می نماییم. این محلول در دمای اتاق به مدت یك ماه پایدار است.

كنترل :

از سرم كنترلهای تجاری به عنوان كنترل استفاده می گردد (رقتی برابر۱/۳۰۰ با استفاده از سرم فیزیولوژی تهیه می شود).

استاندارد :

برای آزمایشهای روتین (روزانه) از سرم كنترلهایی ترجیحاً با ارزش مرجع مانند precipath و  Bioradو precinorm مشابه استفاده می شود. برای انجام كار ابتدا غلظت پروتئین این سرم كنترلها را به مقداری كه امكان وجود آن در ادرار است می رسانیم. (برای رقیق كردن از سرم فیزیولوژی استفاده میشود)

لاز به ذكر است ك این روش تا ۵۰۰mg/L خطی میباشد، بنابراین نمونه ها اعم از ادرار و استاندارد باید طوری رقیق شود كه غلظت پروتئین موجود در آنها حداكثر ۵۰۰mg/L باشد.

توجه: از یك نوع نمونه كنترل نمی توان همزمان بعنوان كنترل و استاندارد استفاده نمود.

روش كار

۱ - ۱۰ ml از ادرار مورد آزمایش را سانتریفوژ نموده سپس با استفاده از نوار ادراری پروتئین آن را بررسی می كنیم و نتیجه را ثبت می نماییم. اگر غلظت پروتئین بیش از ۱+ بود نمونه ادرار را قبل از شروع آزمایش با سرم فیزیولوژی رقیق میكنیم. (نمونه های ۱+ تقریباً به نسبت ۱/۵۰ و نمونه های ۲+ تقریباً ۱/۱۰ و نمونه های ۳+ تقریباً ۱/۱۵ رقیق می شوند). اگر نیتریت ادرار مثبت باشد، می باید بیمار را برای نمونه گیری مجدد با رعایت شرایط نمونه گیری راهنمایی نموده و در صورت تكرار آلودگی نمونه، بیمار جهت مشاوره و لزوم بررسی نتایج كامل ادرار و احتمالاً درخواست كشت به پزشك معرفی گردد.

۲ - برای هر آزمایش (نمونه، كنترل و استاندارد) دو لوله در نظر می گیریم (یكی به عنوان بلانك و دیگری به عنوان آزمایش)

۳ - ۱.۶ml از نمونه ادرار، استاندارد و كنترل را در لوله های مربوطه ریخته و سپس ۰.۴ml از محلول TCA۱۲.۵% به همه لوله ها اضافه می نماییم. به آرامی لوله ها را مخلوط كرده (بهتر است سرلوله ها را با پارافیلم مسدود نموده و با واژگون كردن لوله ها آنها را مخلوط نماییم).

دما در این مرحله مؤثر بوده و می باید بین ۲۳ تا ۲۷ درجه سانتی گراد باشد.

لوله های بلانك را بعد از مدت ۲۰ دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه با دور ۱۵۰۰ سانتریفوژ مینماییم.

لوله های آزمایش را بعد از ۳۵ دقیقه كاملاً مخلوط نموده و جذب نوری آنها را در طول موج ۴۰۵ یا ۴۵۰nm در مقابل مایع رویی بلانك مربوطه بدست می آوریم.

رعایت زمان ۳۵ دقیقه برای این آزمایش ضروری می باشد.

محاسبه :

mg/۲۴h پروتئین = ضریب رقت نمونه * حجم ادرار ۲۴ ساعته (میلی لیتر) * F * جذب نوری آزمایش

   = فاكتور(F)

ارزش استاندارد

-----------------------

OD استاندارد

دامنه مرجع

با توجه به توانائی این روش برای سنجش مقادیر كم پروتئین (حدود ۲۵ میلی گرم در لیتر پروتئین و بیشتر)، از این روش می توان برای غربالگری وضعیت كلیوی جمعیتهای مستعد به بیماری كلیوی مانند مبتلایان به دیابت در راستای بررسی میكروپروتئینوری استفاده نمود.

در افراد سالم مقدار دفع پروتئین تام تا ۱۵۰mg/L در ادرار طبیعی می باشد.

نكات قابل توجه :

* كدورت حاصله از اضافه شدن TCA به ادرار به دلیل وجود آلبومین و گلبولین می باشد.

* هر نمونه باید در مقابل بلانك مربوط به خود اندازه گیری شود.

PH*  قلیایی و پیگمانهای ادرار باعث ایجاد نتایج مثبت كاذب می شود.

* دفع پروتئین در ادرار به طور دائم ثابت و مشخص نمی باشد و در دوره های۲۴ ساعته تغییر قابل ملاحظه ای دارد. بنابراین برای اندازه گیری پروتئین دفع شده بهتر است از ادرار ۲۴ ساعته استفاده نمود.

* ممكن است بین نتایج بدست آمده از روش كدورت سنجی TCA و بررسی ادرار توسط نوارهای ادراری تفاوت وجود داشته باشد. مشاهده نتایج منفی یا مقادیر كمی پروتئین با نوار ادراری و نتیجه مثبت با روش TCA به طور همزمان ممكن است به دلایل زیر باشد :

وجود پروتئین Myeloma (گاما گلبولین و پروتئین بنس جونز) در ادرار.

نمونه های غیر هموژن به علت استفده از داروهای خاص مانند Tolmetin و داروهای ضدالتهاب كه در درمان آرتریت روماتوئید استفاده می شود. متابولیتهای این داروها می تواند باعث ایجاد نتایج مثبت كاذب شود.

نوع مطلب : بیوشیمی، 
برچسب ها : ادرار، پروتئین 24 ساعته،
( کل صفحات : 5 )    1   2   3   4   5   
درباره وبلاگ


وظیفه اصلی رشته علوم آزمایشگاهی شناخت علل ایجاد بیماریهای مختلف و عوامل ایجاد کننده آنها می‌باشد. ابزاری که در تشخیص و درمان بیماری‌های مختلف بکار می‌رود تحت عنوان پاراکلینیک می‌باشد که می‌توان به رشته‌هایی از قبیل رادیولوژی، رشته‌های توانبخشی و پرستاری اشاره کرد.
در این رشته می‌توان به نکته مهمّی اشاره کرد و آن آزمایشگاه‌های مجهز است که طی سال‌های اخیر توسط بخش دولتی و خصوصی گسترش یافته و زمینه مناسبی را برای اشتغال در این رشته فراهم نموده در حال حاضر این رشته در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در اغلب دانشگاههای علوم پزشکی کشور دانشجو می‌پذیرد.
در پایان قابل‌ ذکر است که این رشته به دلیل نیاز به امکانات و وسائل، یکی از رشته‌های پرهزینه است. البته در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، اغلب وسائل و امکانات در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد.
کار و تحصیل در این رشته به دلیل خطر بالای آلودگی محیط آزمایشگاهها نیازمند توجه و دقت بالائی است

مدیر وبلاگ : امین شیرین نیا
نویسندگان
نظرسنجی
به کدام یک از رشته های زیر علاقه دارید؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
پایگاه اینترنتی امدادگران ایران  www.emdadgar.com

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات